உயர் கல்வித் தேர்வில் (videregående) தமிழ் மொழியை தேர்வு மொழியாக எடுக்கும் மாணவர்களுக்கான, தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் நடாத்தும் தயார்ப்படுத்தல் வகுப்புக்கள். (தமிழ் தரம் 1/2/ 3) (Vg 1/ Vg2/ Vg3) எம்மால் கடந்த காலங்களில் நடாத்தப்பட்ட இப் பயிற்சி வகுப்புக்களில் பங்குகொண்ட மாணவர்கள் நல்ல பெறுபேற்றினைப் பெற்று தொடர்ந்து தமது கல்வியில் முன்னேறிச் செல்கின்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்பயிற்சி வகுப்புக்கள் நடைபெறும் காலம்.   07.10.2020 புதன் அன்று வகுப்புக்கள் 18:30 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். 
1- 9 ம் ஆண்டு மதிப்பீட்டிற்கான காலம்,  நேரம்
இடம்: இணையமுற்றம் 
காலம் அனைத்து வளாகங்களிலும்  சனி 06.06.2020 நடைபெறும்.
நேரம்:
ஆண்டு 1 - 3   10.00 – 11.15  
ஆண்டு 4  10.00 – 11.30  
ஆண்டு 5 – 9   11.30 – 13.30  
பிள்ளைகள் தமக்குத்தேவையான உணவு, நீர், அகராதி மற்றும்  தேர்வு எழுதுவதற்குத் தேவையான உபகரணங்களை மட்டும் கொண்டு வருதல் வேண்டும். எல்லோரும் அவரவர் சொந்த உபகரணங்களை மட்டுமே பாவிக்கவேண்டும். தேர்வு மண்டபத்தில் பாடசாலைப் பை அல்லது கையடக்கப்பேசி  அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.