திருமகள் தமிழகராதி    தற்போது உயர்நிலை கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் தமிழ்மொழியை ஒருபாடமாகத் தேர்ந்தெடுத்து தேர்வுக்குத் தம்மை தயார்படுத்திக் கொண்டிருப்பதைக்  கருத்தில்கொண்டும், 8- 10 ஆம் வகுப்பு; மாணவர்களின் தேவையைப் ப+ர்த்தி செய்யும் வகையிலும் திருமகள் தமிழகராதியை அன்னை தலைமை நிருவாகம் ஒழுங்கு செய்துள்ளது.    ஒரு அகராதியின் விலை 200 குரோனர்கள். அகராதியை வளாகங்களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.  
தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் விடுக்கும் அறிவித்தல்!
 
நோர்வேஜியப் பாடசாலைகளில் videregående வகுப்புகளில் தமிழ்மொழியை தேர்வுப்பாடமாக எடுக்கும் மாணவர்களுக்கான விசேட தயார்படுத்தல் வகுப்புகள் ஆரம்பமாக உள்ளன.
இவ்வகுப்புகள் 43, 44, 45 ஆவது கிழமைகளில் புதன், வியாழன் ஆகிய நாட்களில் நடைபெறும்.
 
ஆரம்பநாள்: 22.10.2014
 
நேரம்: 18:30 இலிருந்து 20:00 வரை நடைபெறும்.