லண்டன் ஓபால் (ofaal London) நிறுவன 2015 கலைப்பாடத்திறக்கான அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூட விண்ணப்பப்படிவம்.           Påmelding og betalingsfristen er satt til 28.02.2015.     Teori eksamen blir den 04.04 ved alle senter ved APTK. Praktisk eksamen vil forløpig være i Bergen og Oslo.       Eksamens dato for utøvende eksamen: STED   EKSAMENSDATO   Oslo   Kommer Bergen   Kommer   Trondheim   Kommer  Florø   Kommer  
அனைத்து ஆசிரியர்களுக்குமான தமிழ் மொழியும் ,கற்பித்தல் முறைமைகளும்.   
 
காலம ;:- 28-02-15 சனிக்கிழமை
 
நேரம் :- 14.00 – 15.00
 
இடம் :- தமிழர் வள ஆலோசனை மையம்
 
இப்பயிலரங்கில் கருத்தாடல் செய்பவர்.
 
 பேராசிரியர், சைவ சித்தாந்த கலாநிதி அருணாசலம் புட்பரதம்  அவர்கள்.