You are here

Annai poopathi tamilsk kultursenter

Annai poopathi tamilsk kultursenter Annai poopathi tamilsk kultursenter er en stor barn og ungdom organisasjon med over 2500 barn og ungdom i 15 lokallag. Vårt mål er å gi barn og ungdom muligheten til å styrke sin egenidentitet ved å formidle det tamilske språk, historie, kulturopplevelse og kulturarv.   
Når vi får muligheten til å bo i et fremmed land har vi et ansvar for oss selv og for våre kommende generasjoner til å integrere oss og samtidig ta vare på vår identitet og våre røtter. Med dette for øyet har TCC (Tamilsk Samordning utvalg i Norge) og foreldre med sin enorme innsats opprettet Annai poopathi Tamilsk kultursenter i 01.02.1992. Behovet for formidling av morsmål, kultur og religion førte til at Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter ble utformet.Aktivitetne ble stor sett holdt i forskjellige skoler fram til 09.11.2000. Etter hvert som tidene gikk måtte organisasjon utvide tilbudet til alle alder grupper. Behovet for leksehjelp unge i ungdomsskolen og i den videregående skole økte dramatisk da foreldrene hadde problem med å hjelpe barn med leksene. Her fikk elevene hjelp i de forskjellige fag, de fikk også råd og veiledning til høyere utdannelse. Tamilsk ressurs og veiledings senter ble opprettet 10.04.96 av tamilsk samordning utvalg i Norge og Annai poopathi tamilsk kultursenter for å gi tilbud til alle aldergrupper. 2002 ble annai poopathi formelt registert som barn og ungdoms organisasjon.

Gi barn og ungdom muligheten til å styrke sin egenidentitet ved å formidle det tamilske språk, historie, kulturopplevelse og kulturarv. 

Veilede tamilske barn og ungdom til en meningsfylt integrering i det norske samfunnet 

Hjelpe ungdom som trenger veiledning i deres møte med norske myndigheter 

Drive støttevirksomhet for enslige mindreårige som ikke har et familienettverk 

Fungere som bindeledd mellom tamilske ungdommer og foreldre når det er nødvendig

Jobbe for å gi kunnskap om FNs barnekonvensjon

 

V3_22.02.2015

V2_25.02.2012

V1_09.10.2010

VEDTEKTER

Organisasjonsnavn:

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK)

§1 Formål

Organisasjonen skal

• Gi barn og ungdom muligheten til å styrke sin eg enidentitet ved å formidle det tamilske språk, historie, kulturopplevelse og kulturarv.

•Veilede tamilske barn og ungdom til en meningsfylt integrering i det norske samfunnet

•Hjelpe ungdom som trenger veiledning i deres møt e med norske myndigheter

•Drive støttevirksomhet for enslige mindreårige s om ikke har et familienettverk

•Fungere som bindeledd mellom tamilske ungdommer og foreldre når det er nødvendig

•Jobbe for å gi kunnskap om FNs barnekonvensjon

•Være politisk nøytral

§2 Verdier

•Alle barn har rett til å styrke sin identitet gj ennom morsmål, historie og kultur

•Som en barn – og ungdomsorganisasjon skal vårt o rganisasjonsarbeid i stor grad være basert på FNs barnekonvensjon.

• Møter, arrangementer og aktiviteter skal være ru sfrie.

§3 Medlemskap

 

(1) For å bli opptatt som medlem må barn og ungdom under 26 år være enige i APTKs vedtekter, formål, regelverk og vedtak. De må være villige til å delta på aktiviteter i organisasjonen. De skal betale medlemskontingent til APTK fastsatt av sentralstyret og en kontingent til lokallaget fastsatt av lokallagets årsmøte og godkjent av APTK

 

 (2) Foresatte som representerer ett eller flere tellende medlemmer (medlemmer som har betalt medlemskontingent og er under 15 år) i lokallaget har rettigheter gjennom barnas medlemskap. Disse kan velges til tillitsverv i lokallaget. Dette forutsetter at de betaler foreldrekontingent fastsatt av APTK, og at de ikke er skyldige betalinger verken til APTK eller APTK lokalt. De må også oppfylle kravene for medlemsskap i APTK.

 

(3) Barn mellom 15 og 26 år har rettigheter gjennom sitt medlemskap. Barn som er over 15 år må avgi en bekreftelse på at de vil forsette å være medlemmer i APTK. Dette bekreftes via epost eller skjema. Lokallaget oppbevarer dokumentasjonen på dette. Ved eventuell kontroll kan APTK kreve at den legges fram.

 

(4) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller av lokallaget eller APTKs styre. Avgjørelsen kan påklages til APTK og skal behandles av landsmøtet. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Vedtaket er gyldig fram til landsmøtet behandler saken. Vedtaket fra landsmøtet kan ikke påklages.

 

(5) Medlemskap i lokallaget er gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt til APTK sentralt og eventuelt til lokallaget.

 

(6) Medlemmet plikter å overholde APTKs og lokallagets regelverk, vedtekter og vedtak.

 

(7) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning fra den datoen det er mottatt.

 

(8) Lokallaget kan frata medlemskap for medlemmer som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlemmer som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i lokallaget og skal strykes fra lagets medlemslister. Medlemmer som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

(9) Lokallaget skal melde inn medlemmer til det sentrale registereret og for sentral innkreving av medlemskontingent.

 

(10) Andre ressursrike personer kan bli medlemmer av APTK lokalt dersom de skal ha styreverv. Disse kan kun bli medlemmer når medlemskontingenten er betalt og godkjenning er gitt av APTKs styre. Først da de kan ta styreverv. Det er valgkomite i  lokallaget som skal innhente godkjenningen.

 

(11) Dersom en person skal ha styreverv i et annet lokallag enn det personen har tilknytning til, må valgkomiteen i lokallaget melde personen til APTs styre for godkjenning.

 

(12) Sentralstyret er forpliktet til å ha et sentralt register. Innkreving av medlemsavgiften til APTK skal faktureres av APTK. Lokallaget skal følge opp betalingene

§4 Medlemskap i andre organisasjoner

APTK skal samarbeide med de organisasjoner som har samme formål som oss og saker som angår

våre medlemmer, eventuelt inngåelse av samarbeidsav taler skal håndteres av APTK-styret.

§5 Organisasjon

Organisasjonen består av:

•Landsmøtet

•Styret

•Sekretariatet

• Kontrollutvalg

§6 Landsmøtet

Det er representativt Landsmøtet.

Hvert av lokallagene sender representanter til landsmøtet,. Det er lokallagene som også nominerer personer til sentralstyret. Alle medlemmer kan nomineres til sentralstyrevalget. Fordeling av representanter til Landsmøtet er basert p å antall tellende medlemmer de enkelte lokallagene har. Hvert 100 tellende medlem gir en representant ved  landsmøtet, og lokallagene som har mer enn 600 medlemmer får 6 representasjoner. Lokallagene som har mindre enn 100 medlemmer har en representant.

Det er kun de representantene som har stemmerett, men hele lokallagsstyret kan være tilstede og fremme forslag til Landsmøtet. Lokallagene melder skriftlig om hvem som er valgt som sine representanter for Landsmøtet. Landsmøtet innkalles hvert år og med 3 måneders varsel. Forslag eller spørsmål som ønskes behandlet på Landsmøtet skal være skriftlig og være levert til organisasjonen innen 5 uker før Landsmøtet. Innkalling til Landsmøtet sendes ut senest 3 uker før møtet. Innkallingen skal være skriftlig og angi de saker som skal behandles i Landsmøtet.

Ekstraordinært Landsmøtet holdes dersom styret beslutter det eller 1/3 del av medlemmene i organisasjonen krever det, eller det kreves av 2/3 av lokallagene.

Det ordinære Landsmøtet skal behandle følgende saker:

•Behandle innkomne forslag

•Fastsette arbeidsplan

•Behandle budsjett

•Årsmelding

•Fastsette årlig medlemskontingent for de neste t re år

•Valg av representanter til andre organisasjoner

•Valg av styre

•Valg av statsautorisert revisor

•Valg av valgkomité for neste valgår

•Velge kontrollutvalg på 3 personer og en varamedlem for 2 årsperiode

•Godkjenne regnskap

§7 Styret

Styret er høyeste organ for organisasjonen og velges av representantskap på Landsmøtet. Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer. Styret velges for hvert år i rundgang. Dette betyr at i det første valgår velges 3 styremedlemmer og nestleder og i neste valgår velges 2 styremedlemmer og styreleder. Minst 4 styremedlemmer skal være mellom 18 til 25 år. Lokallagene skal jobbe aktivt for å verve flere ungdommer til lokalstyret og sentralstyret. Organisasjonen skal jobbe for kjønnsmessig balanse i styret ved valg av kandidater.

Styret har følgende oppgaver:

•Planlegge og lede virksomheten etter de retnings linjene og innen de økonomiske rammene som er fastsatt i Landsmøtet

•Styret kan oppnevne spesielle utvalg og fastsett e mandat og instruks for disse

•Behandle og godkjenne årsmelding

•Godkjenne regnskap

Regler om inhabilitet:

 

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særligbetydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende måanses for å ha en fremtredende personlig eller økon omisk særinteresse i saken.

§8 valgkomité

Valgkomitéen består av 3 personer og skal komme med innstillinger til styrevalg. De skal motta nominasjoner til kandidater fra lokallagene og innstillinger til valget. Valgkomiteen velges av Landsmøtet. Styremedlemmer som har styreverv i APTK kan ikke være i valgkomiteen.

§9 Kontrollutvalg

Kontrollutvalget består av 3 personer, som velges av Landsmøtet, disse har ingen andre verv i organisasjonen eller hos medlemsorganisasjoner. Kontrollutvalget gjennomgår resultatregnskap og balanse, og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og vedtekter.

§10 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter i lokallagene

 

Lokallaget må ha vedtekter, minst fem tellende medlemmer, og eget styre valgt av og blant

medlemmene i lokallaget, og må ha hatt minst en medlemsrettet aktivitet. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år.

• Annai Poopathi tamilsk kultursenter på lokalnivå arbeider i samsvar med de retningslinjene som blir vedtatt av Landsmøtet i sentralorganisasjonen.

•Lokallag har rapporteringsplikt til sentralstyret når det gjelder økonomi og aktiviteter.

•Styret i lokallaget er ansvarlig for alle økonomiske forhold som gjelder for lokallag.

•Lokallagene skal ha egne vedtekter. Grunnverdiene i vedtektene skal gjenspeile de sentrale vedtektene.

•Lokallag har sitt lokale styre som velges av den lokale generalforsamlingen, basert på lokale

vedtekter (minimum hvert 2. år) og med valgkomite.

•Lokallagene har plikt til å sende representanter til Landsmøtet.

§11 Vedtektsendring

Dersom annet ikke er nevnt under paragrafene kan vedtektene endres av landsmøtet eller av et ekstraordinært Landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag ti l vedtektsendringer må være levert 2 måneder før Landsmøtet.

§12 Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen må vedtas av to separate landsmøter etter hverandre. Første vedtak må fattes av et ordinært landsmøtet. På begge møtene må oppløsningen vedtas med 2/3 flertall. Andre landsmøtet for behandling av oppløsning kan ikke avholdes tidligere enn 6 måneder etter ordinært landsmøtet. Midlene skal disponeres til barn og ungdomsarbeid for tamilske barn.