You are here

Annai poopathi tamilsk kultursenter

Annai poopathi tamilsk kultursenter Annai poopathi tamilsk kultursenter er en stor barn og ungdom organisasjon med over 2500 barn og ungdom i 15 lokallag. Vårt mål er å gi barn og ungdom muligheten til å styrke sin egenidentitet ved å formidle det tamilske språk, historie, kulturopplevelse og kulturarv.   
Når vi får muligheten til å bo i et fremmed land har vi et ansvar for oss selv og for våre kommende generasjoner til å integrere oss og samtidig ta vare på vår identitet og våre røtter. Med dette for øyet har TCC (Tamilsk Samordning utvalg i Norge) og foreldre med sin enorme innsats opprettet Annai poopathi Tamilsk kultursenter i 01.02.1992. Behovet for formidling av morsmål, kultur og religion førte til at Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter ble utformet.Aktivitetne ble stor sett holdt i forskjellige skoler fram til 09.11.2000. Etter hvert som tidene gikk måtte organisasjon utvide tilbudet til alle alder grupper. Behovet for leksehjelp unge i ungdomsskolen og i den videregående skole økte dramatisk da foreldrene hadde problem med å hjelpe barn med leksene. Her fikk elevene hjelp i de forskjellige fag, de fikk også råd og veiledning til høyere utdannelse. Tamilsk ressurs og veiledings senter ble opprettet 10.04.96 av tamilsk samordning utvalg i Norge og Annai poopathi tamilsk kultursenter for å gi tilbud til alle aldergrupper. 2002 ble annai poopathi formelt registert som barn og ungdoms organisasjon.
28.02.2016
 
VEDTEKTER
Organisasjonsnavn:
Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK)
§1 Formål
Organisasjonen skal
• Gi barn og ungdom muligheten til å styrke sin eg enidentitet ved å formidle det tamilske
språk, historie, kulturopplevelse og kulturarv.
•Veilede tamilske barn og ungdom til en meningsfylt integrering i det norske samfunnet
•Hjelpe ungdom som trenger veiledning i deres møt e med norske myndigheter
•Drive støttevirksomhet for enslige mindreårige s o m ikke har et familienettverk
•Fungere som bindeledd mellom tamilske ungdommer og foreldre når det er
nødvendig •Jobbe for å gi kunnskap om FNs barnekonvensjon
•Være politisk nøytral
 
§2 Verdier
•Alle barn har rett til å styrke sin identitet gj e nnom morsmål, historie og kultur
•Som en barn – og ungdomsorganisasjon skal vårt o r ganisasjonsarbeid i stor grad være
basert på FNs barnekonvensjon.
• Møter, arrangementer og aktiviteter skal være ru sfrie.
 
§3 Medlemskap
(1) Barn og ungdom under 26 år som er enige APTKs f ormål,vedtakt, regelverk og vedtak,
og som vil delta på aktiviteter i organisasjonen kan b li tatt opp som medlem. De plikter å
betale medlemskontingent til APTK fastsatt av sentralstyre, og kontingent til lokallaget
fastsatt av lokallagets Landsmøtet og godkjent av APTK.
(2) Foresatte som representerer ett eller flere tellende medlemmer (medlemmer som har
betalt medlemskontingent og er under 15 år) i lokallaget h ar rettigheter gjennom barnas
medlemskap. Disse kan velges til tillitsverv i lokallaget. Dette forutsetter at de betaler
foreldrekontingent fastsatt av APTK. Og de ikke har noen skyldig betalinger til verken
APTK ellelr APTK lokalt. Og at de oppfyller kravene til å være medlem i APTK.
(3) Barn som fyller 15 år - 26 år har direkte retti gheter gjennom deres medlemskap. Når
barn fyller 15 år skal det innhente en bekreftelse om at de forseter å være medlem i APTK.
Dette kan bekreftes via epost eller skjema. Lokallaget skal holde dokumentasjon for dette
og ved eventuelt kontroll kan APTK kreve at dette legges frem.
(4) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller av lo kallaget eller APTKstyre. Avgjørelse kan
påklages til APTK og skal behandles av landsmøte. K lagefristen er 3 uker etter at vedtaket
er mottatt. Vedtaket er gyldig fram til landsmøte beha ndler saken. Vedtaket fra landsmøte
kan ikke påklages.
(5) Medlemskap i lokallaget er først gyldig og regn es fra den dag første kontingent er
til APTK sentralt og eventuelt til lokallaget er betalt.
(6) Medlemmet plikter å overholde APTKs og lokallag ets regelverk,vedtekt og vedtak.
(7) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning n år den er mottatt.
(8) Lokallaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlemskontigent skal være betal senest 3 måneder etter at
fakturaen er sendt. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt
medlemskap i lokallaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt
sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig konti ngent er betalt.
(9) Lokallaget skal melder inn medlemmer til sentralt register og for sentral innkreving
av medlemskontingent.
(10) Andre ressursrike personer(over 26 år) kan bli medlem av APTK dersom de skal ha styreverv. Disse
skal meldes til APTKstyre for godkjenning av valgkomite i lokallaget. Disse kan kun bli
medlemmer når medlemskontingent er betalt og godkjenning er gitt av APTKstyre. Kun da de
kan ta styreverv.
(11)Sentralstyret er forpliktet til å ha et sentral t register. Innkreving av medlemsavgiften
for APTK skal faktureres av APTK. Lokallaget skal ta oppfølging for betalinger .
.
§4 Medlemskap i andre organisasjoner
APTK skal samarbeide med de organisasjoner som har samme formål som oss og saker
som angår
våre medlemmer, eventuelt inngåelse av samarbeidsav taler skal håndteres av APTK-styret.
§5 Organisasjon
Organisasjonen består
av: •Landsmøtett
•Styret
•Sekretariatet
• Kontrollutvalg
§6 Landsmøtet
Det er representativt Landsmøtet.
Hvert av lokallagene sender representanter til årsm øtet. Det er lokallagene som også
nominerer personer til sentralstyret. Alle medlemmer kan nomineres til sentralstyrevalget.
Fordeling av representanter til Landsmøtet er baser t p å antall tellende medlemmer de
enkelte lokallagene har. Hvert 100 tellende medlem gir en representant ved Landsmøtet, og
lokallagene som har mer enn 600 medlemmer får 6 rep resentasjone r. Lokalagene som har
mindre enn 100 medlemmer har en representant.
Det er kun de representantene som har stemmerett, men hele lokallagsstyret kan være tilstede
og fremme forslag til Landsmøtett. Lokallagene meld er skriftligom hvem som er valgt som
sine representanter for Landsmøtett. Landsmøtett in nkalles hvert år og med 3 måneders varsel.
Forslag eller spørsmål som ønskes behandlet på Landsmøtett skal være skriftlig og
være levert til organisasjonen innen 5 uker før Lan dsmøtet. Innkalling til Landsmøtet sendes
ut senest 3 uker før møtet. Innkallingen skal være skriftlig og angi de saker som skal
behandles i Landsmøtet.
Ekstraordinært Landsmøtet holdes dersom styret besl utter det eller 1/3 del av medlemmene
i organisasjonen krever det, eller det kreves av 2/3 av lokallagene.
Det ordinære Landsmøtett skal behandle følgende sak
er: •Behandle innkomne forslag
•Fastsette arbeidsplan
•Behandle budsjett
•Årsmelding
•Fastsette årlig medlemskontingent for de neste t r e
år •Valg av representanter til andre organisasjoner
•Valg av styre
•Valg av statsautorisert revisor •Valg
av valgkomité for neste valgår
•Velge kontrollutvalg på 3 personer for 2 årsperiod
e •Godkjenne regnskap
 
§7 Styret
Styret er høyeste organ for organisasjonen og velge s av representantskap på Landsmøtet. Styret
består av leder, nestleder og fem styremedle mmer. Styret velges for hvert år i rundgang. Dette
betyr at i det første valgår velges 3 styremedlemmer og nestleder og i neste valgår velges 2
styremedlemmer og styreleder. Minst 4 styremedlemmer skal være mellom 18
til 25 år. Lokallagene skal jobbe aktivt for å verv e flere ungdommer til lokalstyret og
sentralstyret. Organisasjonen skal jobbe for kjønns messig balanse i styret ved valg av
kandi dater.
Styret har følgende oppgaver:
•Planlegge og lede virksomheten etter de retnings l injene og innen de økonomiske rammene
som er fastsatt i Landsmøtett
•Styret kan oppnevne spesielle utvalg og fastsett e mandat og instruks for disse
•Behandle og godkjenne årsmelding
•Godkjenne regnskap
Regler om inhabilitet:
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller a vgjørelsen av spørsmål som har
slik særlig
betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at
vedkommende må
anses for å ha en fremtredende personlig eller økon omisk særinteresse i saken.
§8 valgkomité
Valgkomitéen består av 3 personer og skal komme med innstillinger til styrevalg. De skal
motta nominasjoner til kandidater fra lokallagene og innstillinger til valget.
Valgkomiteen velges av Landsmøtett. Styremedlemmer som har styre verv i APTK kan
ikke være i valgkomiteen.
§9 Kontrollutvalg
Kontrollutvalget består av 3 personer, som velges a v Landsmøtett, disse har ingen andre
verv i organisasjonen eller hos medlemsorganisasjoner. Kontrollutvalget gjennomgår
resultatregnskap og balanse, og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med
lovbestemmelser og vedtekter.
§10 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter i lokallagene
Lokallaget må ha vedtekter, minst fem tellende medl emmer, og eget styre valgt av og
blant medlemmene i lokallaget, og må ha hatt minst en med lemsrettet aktivitet. Valg av
styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år.
• Annai Poopathi tamilsk kultursenter på lokalnivå arbeider i samsvar med de
retningslinjene som blir vedtatt av Landsmøtet i sentralorganisasjo nen.
•Lokallag har rapporteringsplikt til sentralstyret når det gjelder økonomi og aktiviteter.
•Styret i lokallaget er ansvarlig for alle økonomis ke forhold som gjelder for lokallag.
•Lokallagene skal ha egne vedtekter. Grunnverdiene i vedtektene skal gjenspeile de sentrale
vedtektene.
•Lokallag har sitt lokale styre som velges av den l okale generalforsamlingen, basert på
lokale vedtekter (minimum hvert 2. år) og med valgkomite.
•Lokallagene har plikt til å sende representanter t il Landsmøtet.
§11 Vedtektsendring
Dersom annet ikke er nevnt under paragrafene kan vedtektene endres av landsmøtet eller av
et ekstraordinært Landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag ti l vedtektsendringer må være levert 2
måneder før Landsmøtet.
§12 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen må vedtas av to separa te landsmøter etter hverandre. Første
vedtak må fattes av et ordinært landsmøtet. På begg e møtene må oppløsningen vedtas med
2/3 flertall. Andre landsmøtet for behandling av oppløs ning kan ikke avholdes tidligere enn
6 måneder etter ordinært landsmøtet. Midlene skal dis poneres til barn og ungdomsarbeid
for tamilske barn.