சர்வதேச தமிழ் நுண்கலை படைப்பாற்றல் மையத்தினால் நடாத்தப்படும் பரீட்சை . விண்ணப்பங்களை வழமைபோல் இணையத்தில் மேற்கொள்ளவும்.

விண்ணப்பப்படிவம் 

 

பரீட்சையும் விண்ணப்பமும் 2020

சர்வதேச தமிழ்நுண்கலைப் படைப்பாற்றல் மையதினால் நடாத்தப்படும் 2020 ம் ஆண்டுக்கான 

கலைப் பாடப்பரீட்சைகள்

விண்ணப்பத்திகதி 31.01.2020

 

பரீட்சைத்திகதிகள்