You are here

திருவிளையாடல்

சிவனார் தொன்மத்தில் (புராணத்தில்) இருந்து எடுக்கப்பட்ட கதைகளைத் திரட்டி திருவிளையாடல் என்ற திரைக்காவியத்தை தந்துள்ளனர். அதிலிருந்து ஒரு காட்சி.